Hemtjänst

Hemtjänstinsatser består av insatser i form av service och personlig omvårdnad i samband med den dagliga livsföringen. Hemtjänstinsatserna ges vid behov dygnet runt i det ordinarie boendet i form av personal som gör besök vid överenskomna tider.

Inköp

I första hand hänvisas den enskilde till butiker som har hemsändning av mat.
Inköp görs i närmaste affär. Inköp avser en veckas normalförbrukning av dagligvaror. Post- och bankärenden beviljas som bistånd endast i avvaktan på autogiro och på att god man utses.

Kontaktperson
Kontaktpersonen ska medverka till att bryta den enskildes isolering genom samvaro och t ex genom hjälp till fritidsverksamhet. Insatsen ska ses som ett icke professionellt stöd av någon med stort engagemang och intresse för andra människor. Något krav på särskild yrkeskompetens ställs inte.

Hur ofta kontaktpersonen och den enskilde ska ha kontakt fastställs i den överenskommelse som görs. Kontaktpersonen får ersättning från kommunen för sitt uppdrag med arvode och omkostnadsersättning.

Ledsagning
Ledsagning kan beviljas för att den enskilde ska få följeslagare från hemmet till ex. läkare, fritids- och/eller kulturaktivitet, hjälp under aktiviteten samt ledsagning tillbaka till bostaden. Beviljad tid beror på antal besök och på respektive besökstid.

Matdistribution
Insatsen innebär att den enskilde som inte själv kan göra inköp eller tillaga mat, får färdiglagad mat levererad till bostaden.

Promenad
För att beviljas promenader ska den enskilde sakna förmåga att själv kunna gå ut. Promenad kan endast erbjudas i den enskildes närområde.

Städning
Hjälpen är beräknad för kök, sovrum, vardagsrum, hall och hygienutrymmen. Om bostaden är större städas inte hela bostaden vid varje tillfälle. Normal frekvens är städning varannan vecka. Dessutom kan vid behov sk ”uppsnyggning” mellan städtillfällena ingå.

I städinsatsen ingår underhållsstädning, dvs. dammsugning, golvtorkning, rengöring av hygienutrymmen och vid behov damning mm. Uppsnyggning kan vara att ta ett extra tag med dammsugaren eller att torka av bänkar i köket mm. för att hemmet ska vara rent, snyggt och trivsamt. Under ett kalenderår kan städinsatsen även omfatta moment som avfrostning, rengöring av kyl/frys/ugn/spis och spisfläkt. Dessa moment ska rymmas inom ramen för beviljad tid, vilket innebär att den enskilde får avstå viss del av underhållsstäd en vecka om man önskar något av dessa moment. Storstädning och fönsterputs bedöms kunna tillgodoses på annat sätt tex av städfirma. 

Tvätt
Tvätt utförs vanligen i samband med andra beviljade insatser såsom tex. städning.
Vid enbart tvättinsats görs en individuell bedömning av vilken frekvens som insatserna bör ha. Tvättmaskin måste finnas i eller i närheten av bostaden. Tid beviljas inte för strykning.


Trygghetslarm

Trygghetslarm innebär möjlighet att påkalla hjälp dygnet runt vid behov av snabba hjälpinsatser. Trygghetslarm beviljas då oplanerat hjälpbehov kan uppstå, tex. risk för att ramla eller vid påtaglig oro. För att insatsen trygghetslarm ska kunna verkställas måste brukaren ge trygghetsjouren tillgång till nyckel till bostaden samt ha fast telefoni.

Hemtjänst i form av personlig omvårdnad

Personlig omvårdnad dagtid

I insatsen kan ingå hjälp att komma i- och ur säng, på- och av klädning, personlig hygien, bäddning och hjälp med förflyttning. Hur lång tid som beviljas beror på vilka moment den enskilde behöver få stöd med.

Personlig omvårdnad kväll,
I insatsen kan ingå avklädning, personlig hygien, hjälp att komma i säng, enklare kvällsmål och hjälp med förflyttning. Hur lång tid beror på vilka moment den enskilde behöver stöd med.

Personlig omvårdnad natt,

I insatsen kan ingå avklädning, personlig hygien, hjälp att komma i- och ur säng, enklare kvällsmål och hjälp med förflyttning samt tillsyn. Hur lång tid beror på vilka moment den enskilde behöver stöd med.

Måltider
I insatsen ingår att värma mat, duka och diska kärl och redskap samt vid behov ge stöd och hjälp eller tillsyn under själva måltiden. Insatsen beviljas endast om den enskilde inte själv kan värma färdiglagad mat. 

Tillsyn
Tillsyn kan beviljas den enskilde i form av telefonkontakt eller genom besök. Insatsen kan beviljas när den enskilde har stor fallrisk, är sjuk eller mycket orolig.

Dubbelbemannade insatser.
Om den enskilde har stora svårigheter att förflytta sig på egen hand och en personal har svårt att vara den enskilde behjälplig, kan hjälp av två personer beviljas vid förflyttning i bostaden. Dubbelbemannad hjälp kan även förekomma vid risk för hot och våld mot personalen.

Behöver Du Hemtjänst eller har du men inte är nöjd så prata med din biståndshandläggare Så kan Du byta.

Om du undrar något så är du alltid välkommen att
kontakta oss på 076-9434886