Personlig assistans

Vad innebär personlig assistans?

Avlösarservice fungerar som avlastning för dig som vårdar en person med en funktionsnedsättning i hemmet.

Vem har rätt till avlösning?

Insatsen är behovsprövad vilket innebär att du måste ansöka om insatsen genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL).

Hur får du avlösarservice?

Du ansöker om avlösarservice hos en biståndshandläggare.

Om du får avlösarservice

Innan avlösaren tar över uppgifterna i hemmet sker träff/träffar så att båda parter känner sig trygga.

Vad kostar det?

Att ha avlösning enligt LSS kostar dig ingenting. Upp till 12 timmar/vecka är det kostnadsfritt enligt SOL.


Behöver Du avlösare eller har du men inte är nöjd så prata med din biståndshandläggare Så kan Du byta.

Om du undrar något så är du alltid välkommen att
kontakta oss på 076-9434886

Syftet är att du som har en omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med hjälp av personliga assistenter som är med dig under delar av dagen eller hela dygnet. Assistenterna hjälper dig dels med grundläggande behov som att tvätta och klä dig, äta och kommunicera, dels med andra personliga behov vilket kan vara fritidsaktiviteter/träning, umgås med släkt och vänner, utföra ett arbete, utöva föräldraansvar, hushållsarbete, vara delaktig i samhället och så vidare.

Målet är att du ska kunna leva som andra. Stödet ska vara personligt utformat och du har rätt att välja vem som ska arbeta som personlig assistent. Det är du som väljer när du får stödet, hur det ska utföras och vem som ska vara arbetsgivare för assistenterna.

Om du är under 65 år och har stora och varaktiga funktionshinder som gör att du behöver hjälp med dina så kallade grundläggande behov kan du ansöka om personlig assistans. Det görs då först en bedömning om du tillhör personkretsarna i LSS, om du gör det bedöms dina grundläggande behov. De tre personkretsarna är:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. (Bygger på medicinskt underlag/diagnos)
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom (Bygger på medicinskt underlag/diagnos)
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Det finns fem grundläggande behov som berättigar till personlig assistans är:

  • Hjälp med personlig hygien
  • Måltider, lagning, servering, matning
  • Att klä av- och på sig
  • Att kommunicera med andra. Kan inte prata själv
  • Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade

För att få assistansersättning från Försäkringskassan ska du behöva hjälp med mer än 20 timmar per vecka med grundläggande behov.
Om du bedöms ha 20 timmar eller mer beviljas du assistansersättning och prövas därefter även för andra personliga behov vilket kan vara fritidsaktiviteter/träning, umgås med släkt och vänner, utföra ett arbete, utöva föräldraansvar, hushållsarbete, vara delaktig i samhället och så vidare.

Om du tillhör en av de tre personkretsarna i LSS men inte har 20 timmars grundläggande behov per vecka kan du söka personlig assistans vid biståndsenheten i din kommun.


Tillfälligt utökad assistans

Alla som har personlig assistans kan söka tillfälligt utökad assistans från kommunen om den assistansersättning du beviljats tillfälligt inte räcker. Detta kan vara fallet vid en tillfällig sjukdom eller om du har behov av extra assistanstid vid exempelvis en resa eller om du fått ett arbetsuppdrag som kräver extra tid. Hos kommunen kan man även söka medel för omkostnader i assistansen, exempelvis logi och resekostnader för assistenter

Det finns ingen nedre åldersgräns för att få assistansersättning, däremot finns det en övre gräns på 65 år. Du får dock behålla den assistans du beviljats innan du fyllt 65 år.


Hur kan assistansen utföras?

Du kan antingen bli egen arbetsgivare eller köpa assistans av en anordnare. Som egen arbetsgivare tar du det fulla arbetsgivaransvaret och anställer dina assistenter själv. Om du köper assistans kan göra du detta från kommunen, ett företag eller bli medlem i ett brukarkooperativ, som då har det formella arbetsgivaransvaret.

Behöver Du Personlig Assistans eller har du men inte är nöjd så prata med din biståndshandläggare Så kan Du byta.

Om du undrar något så är du alltid välkommen att
kontakta oss på 076-9434886